Get in touch with us! We’re here to assist you. Please fill out the form below, and we’ll respond to your inquiry as soon as possible.

If / Else

Solidity-ն աջակցում է պայմանական դրույթներին՝ if, else if և else:

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.20;

contract IfElse {
  function foo(uint x) public pure returns (uint) {
    if (x < 10) {
      return 0;
    } else if (x < 20) {
      return 1;
    } else {
      return 2;
    }
  }

  function ternary(uint _x) public pure returns (uint) {
    // if (_x < 10) {
    //   return 1;
    // }
    // return 2;

    // if / else հայտարարությունը գրելու սղագրություն
    // «?" օպերատորը կոչվում է եռակի օպերատոր
    return _x < 10 ? 1 : 2;
  }
}

Փորձեք Remix-ում

What are your feelings