Get in touch with us! We’re here to assist you. Please fill out the form below, and we’ll respond to your inquiry as soon as possible.

For և While հանգույց

Solidity-ն աջակցում է, while և do while հանգույցներին:

Մի գրեք հանգույցներ, որոնք անսահմանափակ են, քանի որ դա կարող է հարվածել գազի սահմանաչափին՝ հանգեցնելով ձեր գործարքի ձախողմանը:

Վերը նշված պատճառով, while և do while հանգույցները հազվադեպ են օգտագործվում:

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.20;

contract Loop {
  function loop() public {
    // հանգույցի համար
    for (uint i = 0; i < 10; i++) {
      if (i == 3) {
        // Անցեք հաջորդ կրկնությանը շարունակելու միջոցով
        continue;
      }
      if (i == 5) {
        // Ելք հանգույց break-ով
        break;
      }
    }

    // while հանգույց
    uint j;
    while (j < 10) {
      j++;
    }
  }
}

Փորձեք Remix-ում

What are your feelings