Get in touch with us! We’re here to assist you. Please fill out the form below, and we’ll respond to your inquiry as soon as possible.

Փոփոխականներ

Solidity-ում կան 3 տեսակի փոփոխականներ

 • local (տեղական)
  • հայտարարված է ֆունկցիայի ներսում
  • բլոկչեյնում չի պահվում
 • state (վիճակ)
  • հայտարարված է ֆունկցիայից դուրս
  • պահվում է բլոկչեյնում
 • global (տեղեկություններ է տրամադրում բլոկչեյնի մասին)
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.20;

contract Variables {
  // Վիճակի փոփոխականները պահվում են բլոկչեյնում:
  string public text = "Hello";
  uint public num = 123;

  function doSomething() public {
    // Տեղական փոփոխականները չեն պահվում բլոկչեյնում:
    uint i = 456;

    // Մի քանի գլոբալ փոփոխականներ
    uint timestamp = block.timestamp; // Ընթացիկ բլոկի ժամանակի դրոշմը
    address sender = msg.sender; // Կանչողի հասցեն
  }
}

Փորձեք Remix-ում

What are your feelings