Get in touch with us! We’re here to assist you. Please fill out the form below, and we’ll respond to your inquiry as soon as possible.

Առաջին հավելված

Ահա մի պարզ պայմանագիր, որում դուք կարող եք ձեռք բերել, ավելացնել և նվազեցնել այս պայմանագրում հաշվառման պահեստը:

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.20;

contract Counter {
  uint public count;

  // ֆունկցիան՝ ընթացիկ հաշվարկը ստանալու համար
  function get() public view returns (uint) {
    return count;
  }

  // ֆունկցիան՝ 1-ով ավելանալու համար
  function inc() public {
    count += 1;
  }

  // ֆունկցիան՝ 1-ով նվազեցնելու համարը
  function dec() public {
    // Այս ֆունկցիանը չի հաջողվի, եթե count = 0
    count -= 1;
  }
}

Փորձեք Remix-ում

What are your feelings